Kallelse​ ​till​ ​extra​ ​medlemsmöte
Måndagen​ ​den​ ​2.10.2017​ ​kl.18.00,
Stina,​ ​Axelia​ ​I
Härmed​ ​sammankallas​ ​samtliga​ ​medlemmar​ ​i​ ​Åbolands
Nation​ ​vid​ ​Åbo​ ​Akademi​ ​r.f.​ ​till​ ​extra​ ​medlemsmöte
måndagen​ ​den​ ​2​ ​oktober​ ​2017​ ​kl.18.00​ ​i​ ​Stina,​ ​Axelia​ ​I.
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 3 Fastställande av föredragningslistan
§ 4 Val av ordförande
§ 5 Val av sekreterare
§ 6 Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet
§ 7 Val av årsfestkommité 2018
§ 8 Förberedelser för uppdatering av stadgarna
§ 9 Övriga ärenden
§ 10 Mötets avslutande
Med​ ​vänliga​ ​hälsningar,
Styrelse-17

Lämna ett svar