Härmed sammankallas samtliga medlemmar i Åbolands Nation vid Åbo Akademi r.f. till extra medlemsmöte torsdagen den 27 september 2018 kl.16.30 i Skärgårdsbaren, Auragatan 1. På mötet väljs en ny skattmästare för resten av verksamhetsåret 2018 och en årsfestkommité för 2019. Intresseanmälningar kan skickas till asna@abo.fi eller meddelas en styrelsemedlem. Under mötet behandlas även stadgeenliga ärenden.

 

Kallelse till extra medlemsmöte

Torsdagen den 27.9.2018 kl. 16.30,

Skärgårdsbaren, Auragatan 14

 

Härmed sammankallas samtliga medlemmar i Åbolands Nation vid Åbo Akademi r.f. till extra medlemsmöte torsdagen den 27 september 2018 kl.16.30 i Skärgårdsbaren, Auragatan 14. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

 

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
 • 3 Fastställande av föredragningslistan
 • 4 Val av ordförande för mötet
 • 5 Val av sekreterare för mötet
 • 6 Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet
 • 7 Val av skattmästare för resten av verksamhetsåret 2018
 • 8 Val av årsfestkommité 2019
 • 9 Förberedelser för uppdatering av stadgarna
 • 10 Övriga ärenden
 • 11 Mötets avslutande

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelse-18

Lämna ett svar