Kallelse till Höstmöte 2016

Härmed sammankallas samtliga medlemmar i Åbolands Nation vid Åbo
Akademi r.f. till Höstmöte måndagen den 28 november 2016 kl 18:00 i
Marlirummet (ring på ringklockan vid porten så kommer vi
och öppnar porten). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslista:

1) Mötets öppnande
2) Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3) Fastställande av föredragningslistan
4) Val av ordförande för mötet
5) Val av sekreterare för mötet
6) Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet
7) Röstning om en ändring i arbetsordningen för programkommittéen: de tre extra
medlemmarna ändras till en sångledare, en viceskåphövding och en idrottsansvarig.
8) Val av ordförande för följande verksamhetsår
9) Val av viceordförande för följande verksamhetsår
10) Val av sekreterare för följande verksamhetsår
11) Val av skattmästare för följande verksamhetsår
12) Val av programchef för följande verksamhetsår
13) Val av skåphövding för följande verksamhetsår
14) Val av värdinna för följande verksamhetsår
15) Val av programkommitté för följande verksamhetsår:
-Vice värd/ värdinna
-Ansvarig för grafisk design
-Fotograf
-Två sångledare
-Tre extra personer (Om arbetsordningsändringen godkänns tidigare på mötet: sångledare,
viceskåphövding och idrottsansvarig.)
16) Val av ett tillfälligt festutskott för verksamhetsår 2017(kan
göras stadigvarande senare genom en officiell stadgeändring):
-fyra utskottsmedlemmar
17) Val av ett tillfälligt tidningsutskott för verksamhetsår 2017(kan
göras stadigvarande senare genom en officiell stadgeändring):
-chefredaktör
-två skribenter
-designansvarig
18) Val av webmaster för följande verksamhetsår
19) Val av två (2) verksamhetsgranskare och två (2) suppleanter för
följande verksamhetsår.
20) Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår.
21) Övriga ärenden
22) Mötets avslutande

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Varma novemberhälsningar,
eder styrelse -16

Lämna ett svar