Kallelse till Vårmöte 2016

Härmed sammankallas samtliga medlemmar i Åbolands Nation vid Åbo Akademi r.f. till
vårmöte torsdagen den 24 mars 2016 kl 19:00 i specialföreningskansliet (ring på
ringklockan vid porten så kommer vi och öppnar). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslista:

1) Mötets öppnande
2) Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3) Fastställande av föredragningslistan
4) Val av ordförande för mötet
5) Val av sekreterare för mötet
6) Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet
7) Godkännande av fjolårets verksamhetsberättelse
8) Godkännande av bokslut och revisionsberättelse över räkenskaperna för föregående
verksamhetsår
9) Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
10) Övriga ärenden
11) Mötets avslutande

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Soliga hälsningar,
eder styrelse -16

Lämna ett svar