Kallelse till vårmöte 8.3.2017 kl.16.00, Stina, Axelia I

Härmed sammankallas samtliga medlemmar i Åbolands Nation vid Åbo Akademi r.f. till vårmöte onsdagen den 8 mars 2017 kl.16.00 i Stina, Axelia I. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 3 Fastställande av föredragningslistan
§ 4 Val av ordförande
§ 5 Val av sekreterare
§ 6 Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet
§ 7 Godkännande av fjolårets verksamhetsberättelse
§ 8 Godkännandet av bokslut och revisionsberättelse över räkenskaperna för föregående verksamhetsår
§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
§ 10 Förslag på tillägg till arbetsordningen
§ 11 Utnämning av inspektor
§ 12 Övriga ärenden
§ 13 Mötets avslutande

 

Med vänliga hälsningar, Styrelse-17

Lämna ett svar