Kallelse till Vårmöte 2015

Härmed sammankallas samtliga medlemmar i Åbolands Nation vid Åbo Akademi r.f. till vårmöte tisdagen den 31 mars 2015 kl 15:15 i specialföreningskansliet (ring på ringklockan vid porten så kommer vi och öppna). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslista:

1) Mötets öppnande
2) Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3) Fastställande av föredragningslistan
4) Val av ordförande för mötet
5) Val av sekreterare för mötet
6) Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet
7) Godkännande av fjolårets verksamhetsberättelse
8) Godkännande av bokslut och revisionsberättelse över räkenskaperna
för föregående
verksamhetsår
9) Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
10) Övriga ärenden
11) Mötets avslutande

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Soliga hälsningar,
eder styrelse -15

Lämna ett svar