Härmed sammankallas samtliga medlemmar i Åbolands Nation

vid Åbo Akademi r.f. till extra medlemsmöte 

onsdagen den 30 september 2020 kl.16.45 

i Skärgårdsbaren, Auragatan 14, 20100 Åbo. 

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

§ 4 Val av ordförande

§ 5 Val av sekreterare

§ 6 Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet 

§ 7 Godkännandet av bokslut och revisionsberättelse över räkenskaperna för föregående verksamhetsår

§ 8 Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen 

§ 9 Val av skattmästare för resten av verksamhetsåret 2020

§ 10 Val av programchef för resten av verksamhetsåret 2020

§ 11 Val av årsfestkommité för Åbolands Nations XLIV årsfest

§ 12 Övriga ärenden

§ 13 Mötets avslutande

Lämna ett svar