Stadgar

Stadgar fär Åbolands Nation vid Åbo Akademi

Uppdaterat januari 2015

Kap. I
Allmänna stadganden
§ 1 Föreningens namn är Åbolands Nation vid Åbo Akademi rf, här benämnd nation. Nationens hemort är Åbo och dess språk är svenska.
§ 2 Nationen har till uppgift att sammanföra åboländskt sinnade studerande vid Åbo Akademi samt att tillvarataga deras gemensamma intressen för hembygd och aktiviteter inom det studentikosa livet. Nationen bör därtill befordra intresset för Åbo Akademi. Nationen verkar som specialförening vid Åbo Akademis Studentkår.
§ 3 För fullföljande av sina syften anordnar nationen möten, olika samkväm, föredragstillfällen samt idrottsverksamhet för sina medlemmar.
§ 4 Nationens verksamhetsår är ett kalenderår. Kalenderåret påbörjas den 1 januari.

Kap. II
Medlemmar
§ 5 Till ordinarie medlem kan antagas studerande vid Åbo Akademi och övriga svenska högskolor i Åbo, som till nationens styrelse anmäler sin önskan att tillhöra nationen. Understödande medlem kan på skriftlig ansökan antagas av styrelsen. Till understödande medlem kan antagas person som önskar understöda nationens verksamhet. Till seniormedlem kan antagas icke-studerande person som tillhört nationen.
§ 6 Till hedersmedlem kan nationen kalla en person, som visat nationens strävanden sitt synnerliga intresse. Skriftligt förslag om kallande av hedersmedlem bör undertecknas av minst tio (10) medlemmar och riktas till styrelsen. Beslut om kallande av hedersledamot fattas på medlemsmöte. Beslutet bör omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de närvarande medlemmarna. Hedersmedlem erlägger inte medlemsavgift.
§ 7 Rösträtt vid medlemsmöte har ordinarie medlem. Varje ordinarie medlem har en röst. Ifall rösterna faller jämt, avgör lotten. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt. Understödande-, senior- samt hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt på medlemsmöte.
§ 8 Av medlem uppbärs medlemsavgift årligen. Höstmötet besluter om dess storlek skilt för varje medlemsgrupp. Styrelsen fastställer en förfallodag för betalning av medlemsavgiften.
§ 9 Medlem i föreningen äger rätt att när som helst genom skriftlig anmälan till styrelsen eller genom anmälan till medlemsmötesprotokoll utträda ur föreningen.
§ 10 Medlem som underlåtit att fullgöra sina förpliktelser gentemot nationen eller genom sitt beteende verkat mot nationens intressen, kan uteslutas ur nationen. Beslut om uteslutande av medlem ur nationen fattas av två på varandra följande styrelsemöten, vilka bör hållas med minst två veckors mellanrum. Medlem bör före beslut om uteslutning beredas tillfälle att bli hörd av det styrelsemöte, som först handlägger ärendet.

Kap 3
Möten
§ 11 Medlemmarnas beslutanderätt utövas vid medlemsmöte. Nationen sammanträder årligen till åtminstone två (2) medlemsmöten, till höstmöte inom november månad och till vårmöte senast i mars. Medlemsmöte är beslutfört då det har enligt stadgarna sammankallats. Extra medlemsmöte kan sammankallas av styrelsen vid behov eller om minst en tiondedel (1/10) av röstberättigade medlemmar därom skriftligen anhåller. Mötet bör hållas inom en månad från att detta krav framförts.
§ 12 Kallelse till medlemsmöte sker minst sju dagar före mötet genom anslag på nationens allmänna anslagstavla, genom e-postmeddelande till medlemslistan samt via nationens hemsida.
§ 13 Vid höstmötet behandlas åtminstone följande ärenden:
1) Val av ordförande för mötet
2) Val av sekreterare för mötet
3) Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet
4) Val av ordförande för följande verksamhetsår
5) Val av viceordförande för följande verksamhetsår
6) Val av sekreterare för följande verksamhetsår
7) Val av skattmästare för följande verksamhetsår
8) Val av programchef för följande verksamhetsår
9) Val av skåphövding för följande verksamhetsår
10) Val av värd/ värdinna för följande verksamhetsår
11) Val av programkommitté för följande verksamhetsår:
1. Val av vice värd/ värdinna
2. Val av huvudansvarig för grafisk design
3. Val av fotograf
4. Val av två (2) sångledare
5. Val av upp till tre (3) medlemmar
12) Val av webbmaster för följande verksamhetsår
13) Val av två (2) verksamhetsgranskare och två (2) suppleanter för följande verksamhetsår
14) Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår
§ 14 Vid vårmötet behandlas åtminstone följande ärenden:
1) Val av ordförande för mötet
2) Val av sekreterare för mötet
3) Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet
4) Godkännande av föregående års verksamhetsberättelse
5) Godkännande av bokslut och verksamhetsgranskarnas utlåtande över räkenskaperna för föregående verksamhetsår
6) Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen

Kap. IV
Styrelsen
§ 15 Styrelsen väljs på höstmötet av nationens ordinarie medlemmar för ett verksamhetsår. Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare, programchef, skåphövding och värd/värdinna.
§ 16 Styrelsen är beslutförd då ordförande eller viceordförande samt minst tre (3) övriga styrelsemedlemmar är närvarande
§ 17 Avgår medlem av styrelsen under pågående verksamhetsår sammankallas nationen till ett extra medlemsmöte där efterträdare väljs för återstående tid.
§ 18 Styrelsen kan vid behov tillsätta särskilda arbetsutskott.

Kap. V
Räkenskaper och revision
§ 19 Nationens räkenskapsår är ett kalenderår.
§ 20 Nationens räkenskaper och förvaltning granskas av verksamhetsgranskarna senast två veckor före vårmötet.

Kap. VI
Övriga stadganden
§ 21 Närmare föreskrifter om nationens verksamhet och styrelsens samt arbetsutskottens åligganden kan ingå i särskild arbetsordning. Beslut om arbetsordning eller ändring av denna fattas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna vid medlemsmöte.
§ 22 Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande samt skattmästare, skilt för sig.
§ 23 Beslut om ändring av nationens stadgar bör fattas av två på varandra följande medlemsmöten med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Stadgeändringen träder i kraft så snart den blivit godkänd på bägge medlemsmöten och godkänd av Patent- och registerstyrelsen.
§ 24 Beslut om upplösning av nationen fattas av tre på varandra följande medlemsmöten med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Vid nationens upplösning tillfaller dess egendom och tillgodohavanden Åbo Akademis Studentkår.
§ 25 I övrigt gäller vad som stadgas i Lag om föreningar.