Stadgar

Stadgar för Åbolands Nation vid Åbo Akademi

Uppdaterad Maj 2019

Kap. I

Allmänna stadganden

§ 1 Föreningens namn är Åbolands Nation vid Åbo Akademi rf., här benämnd nation. Nationens hemort är Åbo och dess språk är svenska.

§ 2 Nationen har till uppgift att sammanföra åboländskt sinnade studerande vid Åbo Akademi samt att tillvarata deras gemensamma intressen. Nationen bör därtill befordra intresset för Åbo Akademi. Nationen verkar som specialförening vid Åbo Akademis Studentkår.

§ 3 För fullföljande av sina syften anordnar nationen möten, seminarier, diskussioner, olika samkväm samt idrottsverksamhet för sina medlemmar. Nationen kan ta emot gåvor och testamenten samt ordna medelinsamlingar och lotterier för sin verksamhet för att nå sitt ideella mål.

§ 4 Nationens verksamhetsår är ett kalenderår. Kalenderåret påbörjas den 1 januari.

Kap. II

Medlemmar

§ 5 Till ordinarie medlem kan antas studerande vid Åbo Akademi och övriga högskolor i Åbo, som till nationens styrelse anmäler sin önskan att tillhöra nationen. Till understödande medlem kan antas person som önskar understöda nationens verksamhet. Understödande medlem kan på skriftlig ansökan antas av styrelsen.

§ 6 Till hedersmedlem kan nationen utnämna en person, som visat nationens strävanden sitt synnerliga intresse. Skriftligt förslag om utnämnande av hedersmedlem bör undertecknas av minst tio (10) medlemmar och riktas till styrelsen. Beslut om utnämnande av hedersmedlem fattas på medlemsmöte. Beslutet bör omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de närvarande medlemmarna. Hedersmedlem erlägger inte medlemsavgift.

§ 7 Ordinarie medlem har rösträtt vid medlemsmöte.  Varje ordinarie medlem har en röst. Ifall rösterna faller jämnt, avgör lotten. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt. Understödande medlemmar och hedersmedlemmar har närvaro- och yttranderätt på medlemsmöte.

§ 8 Av medlem uppbärs medlemsavgift.  Höstmötet besluter om avgiftens storlek skilt för varje medlemsgrupp samt för vilken tidsperiod avgiften är.  Styrelsen fastställer en förfallodag för betalning av medlemsavgiften.

§ 9 Ordinarie medlem skall utträda sig eller skall uteslutas ur föreningen vid slutet av det läsår då medlemmen tar ut examen. En medlem i föreningen äger rätt att när som helst, genom skriftlig anmälan till styrelsen eller genom muntlig anmälan till medlemsmötets protokoll, utträda ur föreningen.

§ 10 Medlem som underlåtit att fullgöra sina förpliktelser gentemot nationen eller genom sitt beteende verkat mot nationens intressen, kan uteslutas ur nationen. Beslut om uteslutande av medlem ur nationen fattas av två på varandra följande styrelsemöten, vilka bör hållas med minst två veckors mellanrum. Medlem bör före beslut om uteslutning beredas tillfälle att bli hörd vid det styrelsemöte, som först handlägger ärendet.

Kap. III

Möten

§ 11 Medlemmarnas beslutanderätt utövas vid medlemsmöte. Nationen sammanträder årligen till åtminstone två (2) medlemsmöten, till höstmöte inom november månad och till vårmöte senast i mars. Medlemsmötet är beslutfört då det har enligt stadgarna sammankallats. Extra medlemsmöte kan sammankallas av styrelsen vid behov eller om minst en tiondedel (1/10) av röstberättigade medlemmar därom skriftligen anhåller. Mötet bör hållas inom en månad från att detta krav framförts.

§ 12 Kallelse till medlemsmöte sker minst sju (7) dagar före mötet genom e-postmeddelande till samtliga medlemmar samt via nationens hemsida.

§ 13 Vid höstmötet behandlas åtminstone följande ärenden:

1) Val av ordförande för mötet
2) Val av sekreterare för mötet
3) Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet
4) Val av ordförande för följande verksamhetsår
5) Val av vice ordförande för följande verksamhetsår
6) Val av sekreterare för följande verksamhetsår
7) Val av skattmästare för följande verksamhetsår
8) Val av programchef för följande verksamhetsår
9) Val av skåphövding för följande verksamhetsår
10) Val av värd/ värdinna för följande verksamhetsår
11) Val av kommittéer, utskott och funktionärer för följande verksamhetsår
12) Val av två (2) verksamhetsgranskare och två (2) suppleanter för följande verksamhetsår
13) Fastställande av medlemsavgift för de olika medlemsgrupperna

§ 14 Vid vårmötet behandlas åtminstone följande ärenden:

1) Val av ordförande för mötet
2) Val av sekreterare för mötet
3) Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet
4) Vart tredje år: val av inspektor
5) Godkännande av föregående års verksamhetsberättelse
6) Godkännande av bokslut och verksamhetsgranskarnas berättelse över räkenskaperna för föregående verksamhetsår
7) Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen

Kap. IV

Styrelsen

§ 15 Styrelsen väljs på höstmötet av nationens ordinarie medlemmar för ett verksamhetsår. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, programchef, skåphövding och värd/värdinna.

§ 16 Styrelsen är beslutförd då ordförande eller vice ordförande samt minst tre (3) övriga styrelsemedlemmar är närvarande.

§ 17 Avgår en medlem av styrelsen under pågående verksamhetsår sammankallas nationen till ett extra medlemsmöte där en efterträdare väljs för återstående tid.

§ 18 Styrelsen kan vid behov tillsätta särskilda arbetsutskott.

Kap. V

Inspektor

§ 19 Till inspektor kan väljas en person som avlagt examen vid Åbo Akademi, eller en annorstädes utexaminerad person med nära anknytning till Åbo Akademi. Personen bör ha varit ordinarie medlem i nationen. Val av inspektor sker på nationens vårmöte, vart tredje år.

§ 20 Inspektorn åligger (1) att utöva överinseende över nationens verksamhet, (2) att övervaka att den för nationen typiska traditionskontinuiteten bibehålls, (3) att fungera som ett möjligt stöd för nationens styrelse, (4) att representera nationen utåt tillsammans med styrelsen, samt (5) att ansvara över Förtjänstteckenskommitténs verksamhet.

§ 21 Inspektorn äger närvaro- och yttranderätt på såväl nations-, styrelse-, som kommittémöten, men saknar beslutanderätt. Inspektorn förväntas hålla regelbunden kontakt med nationens styrelse, och uppmuntras även kommunicera med nationens medlemmar via till exempel medlemstidning eller medlemsmail.

§ 22 Ifall inspektorn avgår under en pågående mandatperiod väljs en ny inspektor under närmaste påföljande vårmöte för den återstående mandatperioden.

Kap. VI

Räkenskaper och verksamhetsgranskning

§ 23 Nationens räkenskapsår är ett kalenderår.

§ 24 Nationens räkenskaper och förvaltning granskas av verksamhetsgranskarna senast två veckor före vårmötet.

Kap. VII

Övriga stadganden

§ 25 Nationens årsfest firas under vårterminen åtminstone vart femte år.

§ 26 Närmare föreskrifter om nationens verksamhet och styrelsens, kommittéernas, arbetsutskottens samt inspektors åligganden kan ingå i särskild arbetsordning. Beslut om arbetsordning eller ändring av denna fattas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna vid medlemsmöte.

§ 27 Föreningens namn tecknas av ordförande, vice ordförande samt skattmästare, skilt för sig.

§ 28 Beslut om ändring av nationens stadgar bör fattas av två på varandra följande medlemsmöten med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Stadgeändringen träder i kraft så snart den blivit godkänd på bägge medlemsmöten och godkänd av Patent- och registerstyrelsen.

§ 29 Beslut om upplösning av nationen fattas av tre på varandra följande medlemsmöten med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Vid nationens upplösning tillfaller dess egendom och tillgodohavanden Åbo Akademis Studentkår.

§ 30 I övrigt gäller vad som stadgas i gällande lagstiftning för föreningar.