Arbetsordning

Nationens styrelse

Styrelseordförande åligger att
– sammankalla nationens styrelse samt leda ordet vid dess möten
– leda styrelsens arbete
– ta tag i nya eller inkommande ärenden och delegera dem vidare
– sköta den officiella kontakten till ÅAS och till de andra nationerna
– ansvara för uppgörandet av verksamhetsplanen för följande år inom december månad
– teckna i föreningens namn vid behov

Viceordförande åligger att
– hjälpa ordförande med dennas uppgifter
– vara tjänstefyllande ordförande då ordförande är förhindrad
– ansvara för inkommande, vanlig och elektronisk, post
– uppdatera hemsidan och skicka ut medlemspost
– ansvara för nationens idrottsverksamhet
– teckna i föreningens namn vid behov

Skattmästare åligger att
– bokföra och förvalta nationens tillgångar
– före utgången av februari månad avsluta räkenskaperna och inlämna redovisning för senaste års förvaltning
– upp ungefärlig budget för verksamhetsåret och föreningens olika evenemang
– teckna i föreningens namn vid behov

Sekreterare åligger att
– föra protokoll vid styrelsens möten
– delge styrelsen de färdiga protokollen samt tillse att dessa justeras och undertecknas
– förvara det löpande årets protokoll samt att ordna protokollutdrag vid behov
– skriva intyg över slutfört förtroendeuppdrag
– sköta den officiella korrespondensen utåt: skicka hälsningar till föreningar då ingen representant från nationen kan delta i deras tillställningar, samt se till att ett julkort skickas ut i december.
– sammankalla till samtliga medlemsmöten
– skriva verksamhetsberättelse till och med vårmötet följande år

Programchef åligger att
– ansvara för programutskottets arbete: planerar, delegerar och informerar utskottets medlemmar om aktuell information från styrelsen
– ansvara för kontakten med nationens funktionärer
– boka utrymmen för tillställningar
– kalla nationens medlemmar till program
– ansvara för att behövligt material för programpunkter finns
– se till att utrymmena städas efter tillställningar

Värd/värdinna åligger att
– ansvara för traktering för tillställningarna samt att samt att sköta städningen av köksutrymmen
– skaffa dukar, servetter, engångskärl samt annat behövligt inför tillställningar
– vid behov rekrytera ytterligare assistans till nationens tillställningar

Skåphövding åligger att
– ansvara för införskaffning av drycker till tillställningar
– att göra lagerredovisning


Programkommittén

Vicevärd/vicevärdinna åligger att
– vara tjänstefyllande värd/värdinna då värden/värdinnan är förhindrad
– bistå värd/värdinna vid behov

Huvudansvarig för grafisk design åligger att
– ansvara för produktionen av samtliga grafiska artiklar, så som halarmärken och planscher

Fotograf åligger att
– fotografera under föreningens aktiviteter och evenemang
– publicera bilderna på föreningens hemsida

Sångledare åligger att
– leda föreningens festers sång samt övrigt program

Vice-skåphövding åligger att 
– vara tjänstefyllande skåphövding då skåphövdingen är förhindrad
– bistå skåphövdingen

Idrottsansvariga åligger att
– ansvara över ordnadet och planerandet av idrottsevenemang