Kallelse till vårmöte 14.9.2020 kl.18.00, Yrkeshögskolan Novia rum 101, Henriksgatan 7, 20500 Åbo

Härmed sammankallas samtliga medlemmar i Åbolands Nation

vid Åbo Akademi r.f. till vårmöte måndagen den 14 september 2020

kl.18.00 i Novia i rum 101, Henriksgatan 7, 20500 Åbo. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

§ 4 Val av ordförande

§ 5 Val av sekreterare

§ 6 Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet 

§ 7 Godkännande av fjolårets verksamhetsberättelse

§ 8 Godkännandet av bokslut och revisionsberättelse över räkenskaperna för föregående verksamhetsår

§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen 

§ 10 Förslag på tillägg till arbetsordningen 

§ 11 Utnämning av inspektor för de kommande tre (3) åren

§ 12 Övriga ärenden

§ 13 Mötets avslutande


Lämna ett svar