Kallelse till vårmöte 28.3.2018 kl.18.00, Skärgårdsbaren Auragatan 14

 

Härmed sammankallas samtliga medlemmar i Åbolands Nation

vid Åbo Akademi r.f. till vårmöte onsdagen den 28 mars 2018

kl.18.00 i Skärgårdsbaren, Auragatan 14. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

 

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
 • 3 Fastställande av föredragningslistan
 • 4 Val av ordförande
 • 5 Val av sekreterare
 • 6 Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet
 • 7 Godkännande av fjolårets verksamhetsberättelse
 • 8 Godkännandet av bokslut och revisionsberättelse över räkenskaperna för föregående                                verksamhetsår
 • 9 Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
 • 10 Godkännande av stadgeändring
 • 11 Övriga ärenden
 • 12 Mötets avslutande

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelse-18

Lämna ett svar